Lưu trữ hàng tháng: Tháng Ba 2024

update phần mềm cơ sở dữ liệu Technovector 7

IT PHOTO 119959

Một bản cập nhật phần mềm và cơ sở dữ liệu đã được phát hành cho giá căn chỉnh bánh xe 3D TechnoVector🔥 Giờ đây, người dùng chuẩn có thể tải xuống phiên bản phần mềm hiện tại 1.11.30.3, tháng 3 năm 2024, bao gồm cơ sở dữ liệu tháng 2 năm 2024. Bản cập…